Правила за ползване на програмата Andjoy

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Содексо – дружеството „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК 131085380, ДДС №: BG131085380, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес Парк София № 1, бл. 12.

Потребител” – физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което въз основа на валиден и активен Абонамент и посредством Мобилно приложение, има правото да използва Услугите, предлагани от Партньора в неговите Търговски обекти.

 „Програма/та Andjoy”– е програма, съгласно която Содексо осигурява възможност на Потребители да използват Услуги, предлагани от Партньорите в техните Търговски обекти.

Услуги” – услуги за фитнес, уелнес, възстановяване и отдих, здраве, развлечение и култура, предоставяни от Партньорите в техните Търговски обекти, включени в Програмата, и подробно описани в Уебсайта на Програмата.

Партньор”–юридическо лице, което предоставя определени Услуги в Търговските си обекти, включени в Програмата.

Търговски обект” – специализиран спортен клуб или всяко друго място, помещение или съоръжение, в или от което се извършват продажби на Услугите.

Посещение” – еднократен дневен достъп (ползване) до една от Услугите, предоставяни в Търговския обект, в свободно избрано от Потребителя време, съгласно работното време на Търговските обекти и графика на Услугите.

Мобилно приложение”- мобилно приложение с наименование „Andjoy”, коeто Потребителят инсталира на използваното от него мобилно устройство (смартфон) и което осигурява възможност на Потребителя чрез наличните му функционалности да използва Услугите, предоставяни в Търговските обекти, включени в Програмата.

Уебсайт” или „Уебсайт на Програмата” – означава уебсайта на Програмата на адрес: https://www.andjoy.life

Абонамент” – правото на Потребителя да използва Услугите при условията на сключен между неговия работодател и Содексо договор и/или, когато е приложимо – след заплащане от Потребителя на съответната абонаментна такса на Содексо посредством Мобилното приложение или Уебсайта.

II. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите Правила за ползване се прилагат спрямо всички Потребители на Програмата и уреждат съответните задължения на Содексо и на Потребителите при използването на Програмата. Чрез отбелязването на съответната отметка в Мобилното приложение или при регистрацията си в Уебсайта, Потребителят дава своето съгласие за прилагането на тези Правила за ползване в тяхната цялост и потвърждава, че е прочел Правилата за ползване и се задължава да ги спазва.

2. В изпълнение на Програмата, Содексо осигурява на Потребителите, които разполагат с валиден и активен Абонамент, възможността да ползват определени Услуги, предоставяни в Търговските обекти и включени в Програмата. Актуалният списък на Търговските обекти и наличните в тях Услуги е достъпен в Мобилното приложение и е публикуван в Уебсайта.

3. Содексо предлага и изпълнява Програмата като един общ продукт, а не с оглед на конкретни Търговски обекти или спортни активности. При необходимост Содексо има право да променя списъка с Търговските обекти и Услуги, като изменението влиза в сила на датата на публикуването му в Уебсайта.

4. Участието в Програмата е възмездно, срещу заплащане на абонаментна такса от работодателя на Потребителя и/или директно от Потребителя. За ползване на определени Услуги Потребителят може да дължи доплащане на цена в допълнение към абонаментната такса, която цена е посочена в Мобилното приложение и/или в Уебсайта на Програмата.

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

5. За да може да използва Услугите по Програмата, Потребителят е длъжен да инсталира Мобилното приложение на своето мобилно устройство (смартфон) и да създаде свой потребителски профил, като попълни всички задължителни полета с необходимата информация. Потребителят има възможност да свали безплатно Мобилното приложение от App Store и Google Play.

6. Потребителят има право да управлява своя потребителски профил през Мобилното приложение и през Уебсайта на Програмата. Потребителят е длъжен да актуализира профила си при всякакви промени на регистрираната от него информация.

7. При своята първоначална регистрация и при всяка последваща промяна на своята регистрация, Потребителят е длъжен да въведе актуални и точни данни, включително актуални и точни данни за контакт. В случай, че Потребителят ползва Услугите по Програмата въз основа на договор, сключен между неговия работодател и Содексо, Потребителят задължително въвежда адреса на електронна поща, който му е указан от неговия работодател. Въвеждането на некоректни или неактуални данни от Потребителя може да доведе до грешки във функционирането на Мобилното приложение и до невъзможност Потребителят да използва Услуги по Програмата. Содексо не носи отговорност при невъзможност Потребителят да използва Услуги, дължаща се на въвеждането от Потребителя в неговия профил на некоректни или неактуални данни.

8. Потребителят може да променя настройките на получаваните от Содексо електронни известия, както и да се отказва от тях.

9. Потребителят няма право да предоставя достъп до своя потребителски профил на трети лица. Потребителят е длъжен да пази поверителността на паролата за достъп, генерирана от Мобилното приложение и/или Уебсайта. В случай, че Потребителят узнае, че трето лице е получило достъп до неговия профил, Потребителят е длъжен незабавно да уведоми за това Содексо. Всички изявления и поръчки, направени от което и да е лице посредством профила на Потребителя, ще се считат за направени от Потребителя.

10. Содексо е администратор на лични данни по смисъла на действащото законодателство. Содексо се задължава да обработва личните данни на Потребителите при спазване на нормативните изисквания и съгласно политиките и декларациите на дружеството, публикувани на Уебсайта.

III. ЗАКУПУВАНЕ НА АБОНАМЕНТИ И ПОСЕЩЕНИЯ

11. Потребителите имат възможност да закупуват Абонаменти или единични Посещения през Мобилното приложение или през Уебсайта, след създаване на съответния потребителски профил, след избор на метод за плащане и въвеждане на данните, изискани от съответната платформа за електронни разплащания, при спазване на съответните указания в Мобилното приложение/Уебсайта и платформата за електронни разплащания.

12. При условията на предходната точка Потребителите имат възможност да заплащат дължимата от тях част от абонаментната такса, когато Абонаментите са сключени за тяхна сметка от техния работодател и когато условие за активиране на Абонаментите е заплащането на определена цена (такса) от съответния Потребител. В този случай Абонаментът се активира, съответно единичното Посещение се разрешава, при извършване на плащането от Потребителя.

13. Цените на Абонаментите и на Посещенията са тези, които към датата на заплащането на Абонамента или на Посещението са публикувани на Уебсайта на Програмата или са изрично уговорени между Содексо и работодателя на Потребителя. Содексо има правото да променя едностранно и без предизвестие своята ценова листа, като изменението влиза в сила от датата на неговото публикуване на Уебсайта. Изменението на цените не оказва влияние върху вече закупени месечни Абонаменти, като старите цени ще продължат да се прилагат до датата на изтичане на съответния месечен Абонамент. Със закупуването на нов месечен Абонамент или Посещение след датата на влизане в сила на изменената ценова листа, Потребителят изразява съгласието си с изменените цени.

14. Ако Потребителят използва отстъпка в съответствие с издаден от Содексо промокод, след изтичането на периода на валидност на промокода ще продължат да се прилагат стандартните цени на Содексо по предходната точка.

15. В случай, че Потребителят желае да закупи Абонамент или отделни Посещения през Мобилното приложение, при създаване на своя профил или преди съответната покупка Потребителят следва да избере метод за плащане и да регистрира изисканата от платформата за електронни разплащания информация. Плащания в брой, включително в Търговския обект, не се приемат, с изключение на плащания за треньор, екипировка и ползване на зимни кортове или при заплащане на допълнителна цена съгласно т. 16 по-долу.

16. Когато за ползването на определена Услуга се изисква доплащане на цена в допълнение към абонаментната такса, Потребителят е длъжен да я заплати през Мобилното приложение. По изключение от предходното, Потребителят следва да заплати допълнителната цена на място в Търговския обект само и единствено ако това е изрично указано на Уебсайта и/или в Мобилното приложение.

17. Содексо не съхранява данните от банковата карта или банковата сметка на Потребителя и не носи отговорност за правилното извършване на съответните разплащания. Содексо гарантира, че платформите за електронни разплащания, достъпни през Мобилното приложение/Уебсайта, ще се оперират само от доставчици на платежни услуги, притежаващи необходимите лицензи и разрешения за извършването на тази дейност. Всички въпроси, свързани с начина и сроковете за извършване на плащанията, съхраняването, използването и обработването на предоставената от Потребителя банкова информация, разпределянето на отговорността и всички други правни и технически въпроси, свързани с плащането, се уреждат съгласно правилата и общите условия на съответния доставчик на платежни услуги. Содексо не събира такси за извършване на електронни разплащания и банкови преводи. При все това, при тези операции могат да бъдат начислени такси съгласно политиката и общите правила на доставчика на платежни услуги и банката на Потребителя. При необходимост Содексо ще оказва съдействие на Потребителя за решаване на основателни искания на Потребителя, отправени към доставчика на платежни услуги.  

18. Подновяването на месечния Абонамент и заплащането на дължимата от Потребителя абонаментна такса се извършват автоматично, без да е необходимо Потребителят да предприема действия за тази цел. Потребителят може по всяко време да се откаже от автоматичното подновяване на Абонамента.   

19. Потребителят има право на отказ от закупения Абонамент или Посещение по смисъла на Закона за защита на потребителите, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, при спазване на следните условия и ред:

  • срокът, в който отказът задължително трябва да бъде направен, е 14 (четиринадесет) дни от датата на закупуване на Абонамента или Посещението;
  • преди изтичането на горепосочения срок Потребителят следва да уведоми Содексо в писмен вид за отказа, като изпрати електронно писмо (e-mail) на адрес: support.bg@andjoy.life
  • в отказа си Потребителят следва да посочи изрично своето име, адрес, телефонен номер, потребителско име и адрес на електронна поща, с които е регистриран в Мобилното приложение/Уебсайта, както и адрес на електронна поща за обратна връзка (ако е различен от регистрирания в Мобилното приложение/Уебсайта). Потребителят е длъжен да посочи също така банкова сметка и титуляр, по която Содексо да възстанови платената от Потребителя абонаментна такса;
  • Содексо ще изпрати до Потребителя потвърждение за получаването на отказа без неоснователно забавяне, на посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Содексо ще възстанови абонаментната такса, получена от Потребителя за Абонамента, Посещението или Услугата, в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на отказа, по посочената от Потребителя банкова сметка;
  • Независимо от предходното, абонаментната такса не се възстановява, ако към датата на отказа Потребителят вече е използвал всички Посещения, включени в Абонамента. Когато Потребителят е използвал само част от броя Посещения, включени в Абонамента, Содексо удържа от сумата, която възстановява на Потребителя, пропорционалната стойност на това, което действително е било предоставено на Потребителя до момента на упражняване на правото на отказ.

20. Потребителят може да включва други лица (семейство и приятели) в Програмата, при уговорените между Содексо и неговия работодател ценови условия и ограничения. Включените от Потребителя лица могат да ползват ценовите условия по предходното изречение само и единствено, ако Абонаментът на Потребителя е активен. В случай, че Абонаментът на Потребителя бъде деактивиран и/или договорът между неговия работодател и Содексо бъде прекратен поради каквато и да е причина, включените от Потребителя в Програмата лица могат да продължат да ползват Услугите при прилагане на стандартните цени, публикувани на Уебсайта. След включването им в Програмата тези лица придобиват качеството на Потребители и ще бъдат обвързани от настоящите Правила за ползване. 

IV. ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ

21. Потребител с активен Абонамент има право да използва едно Посещение на ден при спазване на месечните и седмичните ограничения на избрания от него пакет с Услуги, само за една от Услугите, предоставяни в дадения Търговски обект. Потребителят може да използва допълнителни услуги, невключени в Програмата, или повече от едно Посещение, при условие, че ги заплати допълнително посредством Мобилното приложение.

22. Потребителят следва да извърши доплащане на цена в допълнение към абонаментната такса, когато това се изисква за използване на конкретната Услуга, съгласно указаното на Уебсайта на Програмата и/или в Мобилното приложение. 

23. Когато Потребителят желае да използва Услуги при условията на Програмата, Потребителят е длъжен да избере определен Търговски обект, включен в списъка по Програмата, и да поиска да използва Посещение посредством Мобилното приложение. Искането за използване на Посещение е валидно в рамките на до 10  минути след неговото регистриране. След изтичането на този срок, Потребителят е длъжен да направи ново искане за Посещение.

24. За да може да подаде искане за ползване на Посещение, Потребителят следва задължително да влезе в своя профил в Мобилното приложение, да разреши достъп до своето местоположение (геолокализация) и да се намира на разстояние от максимум 250 метра от Търговския обект, който Потребителят желае да посети.

25. Потребителят е длъжен при всяко Посещение да се идентифицира, като представи на служителя в Търговския обект свой документ за самоличност. Служителите на Търговските обекти имат право единствено да удостоверят самоличността на съответния Потребител във връзка с използването на Услугите, без да записват, копират или по друг начин съхраняват данните от документа за самоличност на Потребителя. В случай, че Потребителят не желае да представя свой документ за самоличност при своите Посещения, Потребителят има възможност да регистрира своя снимка в своя потребителски профил посредством Мобилното приложение. Ако снимката е четлива и актуална и лицето на Потребителя се вижда ясно, идентификацията на Потребителя от служителите на Търговските обекти ще се извършва единствено въз основа на тази снимка и на наличната в системата на Содексо информация.

26. Потребителят няма право по никакъв повод да предоставя на Търговския партньор за боравене или съхранение Мобилното устройство, на което Потребителят е инсталирал Мобилно приложение с активен потребителски профил.

27. Потребителят може да използва Посещения само в Търговските обекти, включени в Програмата Andjoy, и само в рамките на предоставяните от съответния Търговски обект Услуги. Потребителят е длъжен да направи предварителна резервация за ползване на Услугата, в случай че такава се изисква. Партньорите могат да откажат достъп до Услуга, за която няма свободни места в момента на Посещението. Едно Посещение може да бъде ограничено по време, съгласно правилата на съответния Търговски обект за дадения вид спортна активност.

28. Потребителят е длъжен да се съобрази с работното време на съответния Търговски обект. Потребителят е длъжен да спазва стриктно всички изисквания за безопасност и правилата за извършване на Услугата, приети от Търговския партньор, включително по отношение екипировка, физическо състояние, употреба на храни и лекарства, необходимост за ползване на инструктор и др.

29. Содексо не носи отговорност за претърпени злополуки и имуществени вреди за Потребителя, възникнали при използване на Услугите в Търговските обекти. Содексо не отговаря за наличността на Услугите в Търговските обекти или за качеството, с което те се предоставят от Търговските партньори.

30. В случай, че Потребителят среща затруднения при използването на Мобилното приложение или ако има въпроси или забележки относно Програмата, Потребителят може да се обърне към Содексо на публикуваните в Уебсайта е-mail адреси и тел. номера за контакт.

31. Потребителите с активни Абонаменти имат право на отстъпки за определени продукти или услуги в селектирана мрежа от магазини и други обекти, като подробна информация се публикува на Уебсайта и в приложението. Отстъпките не са обвързани с ползване на Посещение. За да ползва отстъпка, Потребителят е длъжен да удостовери пред служителя на обекта, че има активен Абонамент, като му покаже на екрана на мобилното си устройство ясно посочено, че има активен Абонамент в секцията Детайли на плана.

V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

32. Потребителят може да използва Мобилното приложение, Уебсайта на Програмата и тяхното съдържание единствено за лична употреба. Мобилното приложение и Уебстраницата, цялото тяхно съдържание, както и свързаните търговски марки са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на приложимото действащо българско и международно законодателство. Содексо притежава правото на интелектуална собственост върху Мобилното приложение и Уебсайта в тяхната цялост, както и върху всички съставляващи ги отделни компоненти, и съдържанието им не може да бъде копирано и използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на Содексо.

33. Потребителят няма право да използва автоматизирани системи за изтегляне (download) на каквато и да било информация от Уебсайта, да претоварва умишлено Мобилното приложение и Уебсайта с фиктивни заявки или друга информация (flood) или без изрично разрешение на Содексо да ползва моментни снимки (screenshots) на Мобилното приложение или на Уебсайта.

34. Содексо има право да използва получени от Потребителите коментари и препоръки за развитие на своите услуги, на Мобилното приложение, на Уебсайта и на Програмата, без да дължи възнаграждение за това.

35. Уебсайтът и Мобилното приложение могат да съдържат препратки и линкове към други уебсайтове и платформи. Содексо не контролира и не носи отговорност за съдържанието и верността на поместената в тези други уебсайтове и платформи информация. За незаконно, неточно или непълно съдържание, както и за вреди, причинени от употребата или неупотребата на тези уебсайтове и платформи, отговорност носи единствено собственикът на съответния уебсайт или платформа.

VI. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТА

36. Абонаментът се спира в случай, че Потребителят не заплати дължимата от него част от абонаментната такса съгласно договора между Содексо и неговия работодател. В този случай Абонаментът може да бъде активиран отново при заплащане от Потребителя на дължимата от него сума.

37. Абонаментът се прекратява:

  • при изтичане на срока, за който Абонаментът е заплатен от Потребителя;
  • при прекратяване на договора между Содексо и работодателя на Потребителя, независимо от причината за това;
  • едностранно от Содексо, при нарушаване от Потребителя на което и да е от настоящите Правила за ползване. В този случай Содексо има правото да задържи абонаментната такса, заплатена от страна на Потребителя, независимо дали срокът на Абонамента е изтекъл;
  • при отказ от договора по смисъла на Закона за защита на потребителите;
  • при оттегляне на съгласието на Потребителя за обработване на личните му данни, освен когато Абонаментът е закупен директно от Потребителя (без участието на неговия работодател).

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

38. Содексо може по всяко време, временно или постоянно, да променя или да прекъсва функционирането на целия или част от Уебсайта и Мобилното приложение с цел извършване на техническа поддръжка и/или подобрения, и/или промени. Содексо не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или разходи, причинени от прекъсвания, прекратяване на ползването или неточност на съдържанието на Уебсайта или на Мобилното приложение, освен ако те са резултат от конкретни действия или бездействия от страна на Содексо.

39. Содексо не отговаря за съвместимостта на Уебсайта и/или на Мобилното приложение с техническите устройства на Потребителя. 

40. Содексо има право да откаже повторно включване в Програмата на определен Потребител, когато прекратяването на Абонамента е било по вина на този Потребител заради нарушаване на настоящите Правила за ползване.

41. Содексо има правото да използва предоставения от Потребителя или от неговия работодател адрес на електронна поща като адрес за кореспонденция с Потребителя. Отправените до този адрес съобщения ще се считат за получени с постъпването им в електронната поща на Потребителя, без да е необходимо изрично потвърждение за това.

42. Содексо си запазва правото да актуализира и променя периодично настоящите Правила за ползване. Всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта на Програмата. При извършване на съществени изменения и/или допълнения на Правилата за ползване, Содексо уведомява Потребителите, като им предоставя едноседмичен срок за запознаване с промените, през който срок Потребителите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Содексо, че не приемат измененията и/или допълненията в Правилата за ползване. В такъв случай Потребителят може да се откаже от Програмата, без да посочва причина за това и без да дължи обезщетения или неустойки, като отказът ще влезе в сила при изтичане на вече заплатения Абонамент за съответния месец. В случай, че Потребителят не възрази изрично в едноседмичния срок, ще се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

Последна актуализация на Правилата за ползване: 01.10.2019г.