Правна информация

paper-plane-icon

Декларация

януари 29, 2020

Настоящият документ съдържа Важна информация относно обработването на личните данни на физически лица от „Содексо Пасс България” ЕООД (наричано по-долу също „Дружеството”), което се явява администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването […]

paper-plane-icon

Искания

февруари 25, 2019

Последна актуализация: 23 октомври 2019г. 1. Преамбюл Групата Содексо обработва Личните данни в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и с всички други приложими нормативни актове, като се стреми да се справя бързо и ефикасно с всякакви въпроси, свързани с обработването на Личните данни от дружествата от Групата. В някои случаи Дружествата […]

paper-plane-icon

ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ И ОПЛАКВАНИЯ

февруари 25, 2019

[Следва да бъде изпратен по имейл на общия имейл адрес, посочен в информационните известия и/или в декларациите за поверителност, предоставени Ви по време на събирането на Вашите лични данни, и/или до Местната точка за контакт на следния имейл адрес: dpo.bg@sodexo.com, и/или до Длъжностното лице по защита на данните на Групата на следния имейл адрес: dpo.group@sodexo.com] […]

paper-plane-icon

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

февруари 25, 2019

Тази Политика за бисквитките се прилага за всички дружества от международната група на Содексо (наричана по-долу „Содексо” или „ние”), за всички дейности и във всички географски райони, в които оперираме Содексо има качеството на администратор на лични данни, който събира и обработва Вашата личната информация, която предоставяте посредством уебсайта https://www.andjoy.life/bg („Нашия уебсайт“). Нашата Политика за […]

paper-plane-icon

Политика

февруари 25, 2019

Неприкосновеността на Вашия личен живот е важна за нас. Разработихме настоящата Политика за защита на данните, за да Ви позволим да разберете как събираме, използваме, съхраняваме, споделяме, предаваме, разкриваме, изтриваме или обработваме по друг начин Вашите Лични данни (операции, наричани заедно „обработване“). Тази Политика за защита на данните описва мерките, които предприемаме, за да осигурим […]

paper-plane-icon

Правила за ползване на програмата Andjoy

февруари 15, 2019

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ „Содексо” – дружеството „Содексо Пасс България” ЕООД, ЕИК 131085380, ДДС №: BG131085380, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес Парк София № 1, бл. 12. „Потребител” – физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което въз основа на валиден и активен Абонамент и посредством Мобилно […]

paper-plane-icon

Политика на поверителност

февруари 15, 2019

СОДЕКСО винаги цели да изгражда солидни и трайни взаимоотношения със своите клиенти, партньори, ползватели на онлайн услуги и сътрудници, основани на взаимно доверие: осигуряването на безопасността и поверителността на личните данни на тези лица е абсолютен приоритет за СОДЕКСО. СОДЕКСО спазва стриктно всички български и европейски нормативни разпоредби относно защитата на личните данни. СОДЕКСО прилага […]