ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ И ОПЛАКВАНИЯ

Ако считате, че обработването на Вашите лични данни от Содексо Ви е увредило или не е било извършено съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) или друг приложим нормативен акт, можете да попълните и да ни изпратите настоящия Формуляр за подаване на искания и оплаквания във връзка със защитата на лични данни.

До:

„Содексо Пасс България” ЕООД[1], гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост – 4, ул. Бизнес парк София № 1, бл. 12, ет. 1, тел. 0700 40 700, имейл: dpo.bg@sodexo.com

Данни за контакт с Вас:

Три имена:…………………………………………………………………………………………………………………….

Телефонен номер:………………………………………………………………………………………………………….

Адрес на електронна поща:……………………………………………………………………………………………..

Домашен адрес:……………………………………………………………………………………………………………..

Молим да уточните предпочитания от Вас начин за обратна връзка като сложите отметка в съответното квадратче вляво. Ако предпочитаният от Вас начин за обратна връзка е служебен адрес, молим да посочите къде точно искате да Ви изпратим нашия отговор:

 Домашен адрес или  Служебен адрес

Ако сте избрали служебен адрес, молим да го посочите тук:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

За да ни помогнете да идентифицираме системите и регистрите, в които може да се съдържа информация за Вас, молим да поставите отметки в квадратчетата по-долу срещу качеството, което описва връзката Ви със Содексо:

  • Кандидат за работа
  • Бивш служител или изпълнител на услуги по граждански договор
  • Служител на Содексо
  • Член на семейството на служителя, зависимо от служителя лице, лице за контакт при спешни случаи 
  • Служител на клиент или на бизнес партньор на Содексо
  • Служител на доставчик или дистрибутор на Содексо
  • Физическо лице – потребител
  • Друго – молим, уточнете:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ако е възможно данните за Вас да са налични под друго име, молим да уточните това име и причините за неговата промяна:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Местоположение:

Настоящо местоположение (град, държава): ……………………………………………………………………..

Произход на Личните данни (град, държава):……………………………………………………………………..

Място на нарушението (град, държава):…………………………………………………………………………….

Молим, представете или приложете заверено копие на валиден документ за самоличност, за да ни позволите да проверим Вашето име и адрес (примерно валиден паспорт или лична карта).

Ако желаете да получите достъп до Вашите Лични данни или да поискате преносимост на данните, молим да посочите Личните данни, които са предмет на искането, и да потвърдите, че те могат да бъдат изпратени по електронната поща на горепосочения адрес или, ако е технически възможно, на адреса на нов Администратор, посочен по-долу (при искане за преносимост на данните):

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ако желаете коригиране на Вашите Лични данни, молим да уточните по-долу данните, които следва да бъдат коригирани, както и да посочите причините, обосноваващи Вашето искане:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ако желаете ограничаване на обработването на Вашите Лични данни, молим да уточните по-долу кое обработване следва да бъде ограничено, както и да посочите причините, обосноваващи Вашето искане:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ако желаете изтриване на Вашите Лични данни, молим да уточните по-долу кои Лични данни следва да бъдат изтрити, както и да посочите причините, обосноваващи Вашето искане:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ако възразявате срещу обработването на Вашите Лични данни, молим да уточните по-долу срещу обработването на кои Лични данни възразявате, както и да посочите причините, обосноваващи Вашето искане:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

В случай на оплакване, молим да опишете колкото е възможно по-подробно в какво се състои Вашето оплакване, за да помогнете на Содексо да провери въпроса и да намери подходящо решение (напр. името на съответното дружество от Групата Содексо, естеството на съответните Лични данни, причините, поради които считате, че е нарушен Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) или друг приложим нормативен акт):

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Информацията, събрана чрез този формуляр, дава възможност на съответното Местно лице за контакт и/или на Глобалното звено по защита на данните на Содексо да отговори на Вашето искане или оплакване. Тя ще бъде архивирана, след като оплакването/искането е било обработено, за период от 5 (пет) години и след това ще бъде изтрита. За всеки въпрос, свързан с този Формуляр за подаване на искания и оплаквания, молим да изпратите Вашето запитване на следния адрес: dpo.bg@sodexo.com.[2]


[1] Имате възможност да изпратите този формуляр и до Глобалното звено по защита на данните на Содексо на следния адрес: dpo.group@sodexo.com

[2] Имате възможност да изпратите Вашето запитване и до Глобалното звено по защита на данните на Содексо на следния адрес: dpo.group@sodexo.com